Quản lý website

Đăng bởi Orion Data Convert vào lúc

CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU 

TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN TRUYỀN SỐ LIỆU KV1

GIẤY CHỨNG NHẬN TÊN MIỀN

Số: 48063

Tên miền đăng ký sử dụng: vietsport.vn

Chủ thể đăng ký: Công ty TNHH Minh Á

Địa chỉ: 32 Hội Vũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội ngày 13 tháng 7 năm 2007

Giám đốc

(đã ký) 

Nguyễn Hồng Hải


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng